მთავარი სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია


E ISSN 1987 - 8257