მიმოხილვითი სტატიები Печать
01.04.2010 05:46

 saqarTvelos mdinareebis energetikuli potencialis aTvisebis SesaZleblobebi mcire simZlavris hesebis mSeneblobiT

  

g.xeliZe, r.pataraia

 

 

  saqarTvelos mdinareebis mcire hidroenergetikuli potencialis aTviseba SesaZlebelia ganxorcieldes ori gziT: arsebuli mcire hesebis aRdgena-modernizaciiTa da axali energoobieqtebis mSeneblobiT. saqarTvelos energetikisa da energetikul nagebobaTa samecniero-kvleviT institutSi Sesrulda arsebuli hesebis monitoringi, ris Sedegadac dadginda, rom savsebiT SesaZlebelia 45-mde arsebuli mcire hesis reabilitacia.

Catarebuli gamokvlevis Sedegad agreTve dadginda, rom axali mcire hesebis mSeneblobis dawyebisTvis aucilebel saWiroebas warmoadgens mdinareebis im calkeuli monakveTebis Seswavla, romelTac gaaCnia maRali kuTri hidroenergetikuli potenciali. avtorebis uSualo monawileobiT SemuSavda ramdenime arsebuli mcire hesis reabilitaciisa da agreTve axali hesis mSeneblobis saproeqto davalebebi.

 

 

 

 

 saqarTveloSi merqnuli energiis warmoebisa da moxmarebis mimarTulebiT Sesrulebuli saerTaSoriso proeqtebis mimoxilva 

 

T.kandelaki 

 

saqarTveloSi ojaxebisa da individualuri pirebis eleqtroenergiiT uzrunvelsayofad mniSvnelovani subsidiebia saWiro. sawvavis SeZena da misi Rirebuleba sakmao ekonomikuri datvirTvaa mrewvelobis umetesi dargebisaTvis. saqarTvelo mniSvnelovadaa damokidebuli sawvavisa da eleqtroenergiis importze.

Seqmnilma viTarebam moiTxova sxvadasxva saxis energiis sawarmoeblad da gamosayeneblad axali politikis SemuSaveba, romlis Tanaxmad energiis adgilobrivma wyaroebma, maT Soris hidroeleqtroenergiam, naxSirma, biosawvavma (ZiriTadad merqnul sawvavma) mniSvnelovani roli unda Seasrulos, importul sawvavTan (navTobi, bunebrivi gazi) erTad.

 

 

 

 

  eleqtroenergiis tarifebis regulirebis mravalvariantuli modeli ganusazRvrelobis pirobebSi 

 

 

  d.ComaxiZe, T.cabaZe, i.SalamberiZe   

 

aRniSnuli statia ganxorcielda saqarTvelos erovnuli samecniero fondis finansuri xelSewyobiT (granti GNSF/ST08/7-475). winamdebare publikaciaSi gamoTqmuli nebismieri azri ekuTvnis avtorebs da SesaZloa ar asaxavdes saqarTvelos erovnuli samecniero fondis Sexedulebebs. ganxilulia tarifebis arsi da mniSvneloba sabazro ekonomikis pirobebSi. gansakuTrebuli yuradReba gamaxvilebulia mis rolze bunebrivi monopoliebis, kerZod eleqtroenergetikis dargSi. Camoyalibebulia misi dadgenisa da regulirebis principebi. naTqvamia, rom amJamad tarifebis gaangariSebas ZiriTadad safuZvlad udevs prognozuli monacemebi warmoebis moculobis, ZiriTadi fondebis Rirebulebisa da saeqspluatacio xarjebis Sesaxeb, agreTve sainvesticio gegma. magram srulad aRniSnul moTxovnaTa praqtikuli ganxorcieleba metad Znelia. amisi erT-erTi mizezia arasrulyofili sainformacio baza. amasTan, satarifo ganacxadSi bevri parametri atarebs subieqtur da ganuzRvrel xasiaTs, xolo zogierTi informacia TiTqmis mTlianad prognozuli xasiaTisaa.

tarifebis dadgenisa da regulirebis srulyofis erT-erT mimarTulebad SemoTavazebulia aramkafio simravleTa Teoriis gamoyeneba. avtorTa azriT, misi aparati ufro adekvaturad asaxavs dRevandel pirobebSi eleqtrobazris parametrebis ganuzRvrelobis aspeqtebs da saSualebas iZleva aviyvanoT tarifebis dadgenisa da regulirebis procesebi Tvisebrivad axal doneze.

 

 

 

 

 

გამოქვეყნდა 19.04.2010 18:29