ინოვაციები Печать
01.04.2010 06:50

 

hesisa da airturbinuli danadgarebis Sewyvileba rogorc efeqturi idea mTis hidroenergetikis qveynebisaTvis

 

v.jamarjaSvili

 

hesisa da airturbinuli danadgarebis (atd) Sewyvilebis mTavari dadebiTi mxareebia kapitaldabandebebis sagrZnobi Semcireba da, rac mTavaria, mTeli wlis ganmavlobaSi hesis dadgmuli garantirebuli simZlavriT muSaoba (bazisuri eleqtroenergiis warmoeba). gansakuTrebuli yuradReba daTmobili aqvs e.w. "teniani" atd-ebis, anu airorTqlis turbinuli danadgarebis gamoyenebas.

ganxilulia hesisa da aotd-is Sewyvilebis konkretuli obieqtebi - Jinvalhesi da varcixehesebis kaskadi. gaangariSebis Sedegebi moyvanilia cxrilebisa da krebsiTi cxrilis saxiT.

ganxilulia agreTve ss "Tbilsresisa" da Sps "mtkvari energetika" moqmedi energoblokebis rekonstruqciis sakiTxebic.

 

 

 

 

 

 

talRis energiis gardaqmnis axali modeli "meraba"

 

m.WiraqaZe

 

talRis energiis gardaqmnis axali modeli "meraba" sruliad gansxvavdeba dRemde cnobili talRis energiis gardamqmnelebisgan. gamoyenebulia axali konceptualuri midgoma. energiis misaRebad talRis gavrcelebis dros saWiroa Sesruldes wylis nawilakebis wriuli moZraoba. talRis energiis gardaqmna erTdroulad warmoebs talRis yvela fazaSi ramdenime talRis sigrZis manZilze. energiis miReba SesaZlebelia rogorc napirTan axlos, aseve misgan Sors.

aRwerilia modelis Semdegi elementebi: RerZi, reversuli maZravi, sxivi, farfli, frTa. moyvanilia talRis energiis gardaqmnis axali modelis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. yvela SemTxvevaSi konstruqtorebma unda gaiTvaliswinon zogierTi garemoeba: turbinis gazrdili gabaritebis SemTxvevaSi saWiroa misi fiqsacia; turbinebis urTierTparalelurad ganlagebisas saWiroa generatorebis cal-calke mierTeba. saerTo jamSi mowyobiloba ekologiurad sufTaa, ar iwvevs xmaurs, gamoirCeva kompaqturobiT.

გამოქვეყნდა 25.06.2010 09:49