ენერგეტიკული მშენებლობა Печать
23.04.2012 16:43

 

ხიდის წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის კოჭების გამოცდა

ვ.ბეტცი, ა.ყუბანეიშვილი, ა.იურიატინი
(საქართველო)

მოყვანილია ხიდის წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის 27,0 მ-ის სიგრძის კოჭების გამოცდის შედეგები. კოჭების საექსპლუატაციო ვარგისიანობა ფასდება მეორე ზღვრული მდგომარეობის მიხედვით, კერძოდ მათი ჩაღუნვების შეპირისპირებით თეორიულ მნიშვნელობებთან. ყველა კოჭებმა დააკმაყოფილეს საპროექტო მნიშვნელობები. მოყვანილია გამოცდილ კოჭებში ძალების გადანაწილების ეპიურა.  დადგენილია, რომ საექსპლუატაციო დატვირთვამდე კოჭის გაჭიმულ ზონაში ბეტონი წინასწარ დაძაბვისაგან თანდათანობით თავისუფლდება და მუშაობაში არ ღებულობს მონაწილეობას. გარე ძალა მთლიანად და გაწონასწორებულია წინასწარ  დაძაბული არმატურით.

 

გამოქვეყნდა 24.04.2012 14:22